Tilbageblik på i-dag 2017

Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands distrikter havde lørdag den 4. november 2017 arrangeret årets I-Dag. Det foregik, hvad der efter hånden er blevet en ny tradition, i Kirkehuset på Kirkepladsen i Haslev.

Det var Vestsjællands DUS Ole skude der bød de omkring 85 deltagere velkommen, til dages arrangement. Ole Skude sluttede sin velkomst med at præsentere dagens første foredragsholder, fhv. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen.

Jørgen Carlsen er netop efter 30 år på posten, stoppet som forstander på Testrup Højskole. Han er født i 1949 og har været medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad. Så det var ikke en hr. hvem som helst der skulle føre deltagerne ind i det danske sprogs mange snørkler, og mere eller mindre underforståelser. Han havde givet sin indlæg titlen: ”Rend mig i kompetencerne”.

Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt, sagde Jørgen Carlsen og netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene mente han, Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Kompetencerytterne fik derpå nogle venlige men bestemte ord med på vejen. Vi andre blev nok lidt klogere på de moderne verbale udtryk. Det kunne en gang i mellem være lidt besværligt at følge med i talestrømmen en gang i mellem, men der er nok ingen tvivl om at alle nok følge sig lidt mere kompetent til styre fremtidens talemåder.

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var en del, ja der var så mange at ordstyren var nødt til at stanse spørgerne for at holde programmet.

Klokken 12:15 blev middagen serveret. Det var en behagelig overraskelse nemlig en ny menu, der bestod af farsbrød med salat til, og så kunne man drikke en øl eller sodavand til, alt efter egne lyster. Efter at have spist og fået strakt benene og tilfredsstillet andre fornødenheder gik dagen program videre.

DUS’erne havde delt opgaverne op mellem sig så ingen blev over belastet. Det var derfor Inga Gustafsen fra Gøngernes distrikt der præsenterede eftermiddagens foredragsholder, forfatteren Morten Pape, der er født i 1986 og er vokset op i Ur’banplanen på Amager.

Noget af det spændende/interessante ved ham er, han i 2015 udgav en bog med titlen ”Planen”. Det er en erindrings roman, med fiktion som dækker omkring 90 – 100% af min opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager, fortalte Morten Pape. Det var netop den bog han skulle tale om. Bogen tager dermed udgangspunkt i et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest berygtede kvarter. Hvor det handler om at overleve på tværs af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt, danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrydning, kort sagt om at navigere rundt for at finde sig selv i et multikulturelt mikro-kaos, tilføjede Morten Pape. Det var i den periode at jeg fik navnet Perker Pape, og Somali Pape.

Det har giver Morten Pape blod på tanden at den første roman er blevet så vel modtaget, så han er allerede godt i gang med den næste, de første 120 sider er lavet. Jeg har åbenbart svært ved at fatte mig i korthed, så kommer mindst lige så mange til, sluttede foredragsholderen.

Efter foredraget var der også her lejlighed til at stille spørgsmål, og der var mange af dem og nogle af dem gik meget tæt på Morten Papes privatliv, men alt blev besvaret på bedste og fyldestgørende måde.

Boligkomplekset er i gang med at blive renoveret. Det er bygget om til ejerboliger, og dermed er der et andet klientel der er ved at flytte ind. Men der er fortsat bander i området sluttede Morten Pape.

Så var der kaffe klokken var blevet 15:15. Efter kaffe som blev nyt i fulde drag efter en meget spændende og givende dag, var der fortsat megen snak om hvad man havde oplevet og ikke mindst hørt, kunne DUS Jette Rasmussen fra Dragsholm distrikt, sige tak for i dag og kom godt hjem, til en tilfreds skare tilhørere. Som under megen snak begav sig på vej.

Samtalespillet

Alle distriktets gilder har nu modtaget Samtalespillet.
Inden det kom så langt, var vi 10 DGM fra Sjælland-Lolland-Falster netværket, det havde pakket det i kuverter til jer. Det tog lidt tid at pakke til alle landets gilder, delt op i 4-mands grupper!

foto1 foto2
Sammen med samtalespillene får gilderne en adresseret, frankeret svarkuvert. Heri lægges svarene fra gruppernes arbejde med emnet ”Spejderideen for voksne” – kuverten returneres til Hanne Borgstrøm. Netværket skal have svarene retur – senest i midten af november.

Som I har kunnet læse i referatet fra Ledelsesseminaret har de deltagende gildeledelsesmedlemmer prøvet Samtalespils modellen, de vil kunne være ”vejledere” når gilderne går i gang.
Vil I vide mere om ideen bag, kan i finde det på www.samtalesaloner.dk

I april nummeret af Sct. Georg er Samtalespillet omtalt og i august nummeret vil der være en reminder!

Lone

Ledelsesseminar 2016

10. april 2016 holdt Gøngernes distrikt ledelsesseminar i et spejderhus i Vordingborg.
Seminaret er en ”gammel” tradition, hvor nyvalgte gildeledelser blev informeret om gildeledelsens opgaver. Efter hånden som antallet af gengangere er vokset har arrangementerne skiftet karakter!

Dagens indhold i 2016: Gildeledelseshåndbogen, en ny udgave skulle ligge klar. LGL/Netværk Sjælland-Lolland-Falster oplæg til ”Spejderideen for voksne”. Nyt fra Inspirationsgruppen, der blev nedsat på afslutningsmødet for LGT2015, 24. januar. Sociale medier – Gøngernes hjemmeside, Facebook osv.

Vi startede – med kaffe og rundstykker -herefter præsenterede vi os for hinanden. Selv om vi ikke var så mange var næsten alle ”gildebyer” repræsenteret, kun Stege havde meldt afbud.

Vi blev hurtigt enige om, at det er os, der møder op, der får indflydelse!
Den nyreviderede håndbog forelå kun i udkast, som DGM havde fået tilsendt og gennemset. Vi var enige om, at der ikke var grund til at gøre mere ud af indholdet før alle havde adgang til håndbogen på nettet.
Så tog vi os tid til, at snakke lidt om økonomi, gildernes, distriktets og landsgildets!
Der var udtalelser, der pegede på, at det var en meget stor del af GBs kontingent, der skulle afleveres til landsgildet. I 2016 er beløbet kr. 97,- pr. kvartal. Lidt snak om udgifterne til Sct. Georg og mulighederne for at udgive det elektronisk endte med en enighed om, at det er godt at få et blad på papir, det gør os synlige og chancen for at GB læser det er langt større end, hvis de skulle hente det på landsgildets hjemmeside!
Udgifterne til vores medlemskaber af vore internationale organisationer ISGF og NBSR og et lille beløb til Europaregionen – tilsammen beløber de sig til ca. kr. 80.000,- pr år. Beløbene varierer idet, de er medlems relaterede.
Konklusionen blev, at det ikke er dyrt, at være medlem af Sct. Georgs Gilderne, der er mange andre fritidsinteresser, der tager langt højere kontingent! Vi blev også enige om, at hvis vi skal skabe fremgang for gilderne, må vi være parate til at bruge penge på det.

Så tog vi fat på distriktet. DGM fastslog, at det er ledelsens ønske, at vi – gildeledelser og DGL – sammen leder distriktet. Sammen inspirerer/beslutter vi, hvad der skal ske og så må DGL, sammen med gilderne få tingene til at ske. Samarbejdet omkring LGT2015 har vist os, at det er muligt og et vi opnåede med det samarbejde vil vi gerne bevare! DGL forpligter sig til at holde kontakten til LGL og holde gilderne i Gøngernes distrikt informeret.
DGM kunne fortælle, at vi Inga Gustafsen fra Faxe gerne vil stille op som DUS, det er vi vist allesammen glade for. Vi savner stadig en DIS, men arbejder på sagen!!

Har distriktet en målsætning for det kommende år?
Det er tvingende nødvendigt, at vi får yngre tidligere spejdere/interessered til at interessere sig for gilderne! Så vores målsætning er, at bryde den nedadgående kurve!
Den nedsatte inspirationsgruppe arbejder med forskellige modeller, der kan involvere potentielle emner og GB. FX Femkamp og Rally, Køge Gildet afholder rally 29. maj, hvor I har mulighed for at deltage.
De tre arbejdstrin blev også vendt – håndbog for gildeledelser er loyal overfor beslutningen på LGT2013.

Ifølge § 5, Arbejdsform – skal gildernes arbejdsform støtte Gb i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og –løfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde mellem andre.
Arbejdsformen kan være udvikling gennem svende-, væbner- og riddertid.

Det gav anledning til en række meningsudvekslinger. I Gøngernes distrikt er de som i resten af landet GB, der holder fast i traditionerne og som har haft stort udbytte af deres riddertid, mens andre mener, vi kan arbejde på måder, der er mere i overensstemmelse med 2016.
Konklusionen blev, at de enkelte ledelser, sammen med deres gilder beslutter, hvordan det skal foregå i deres gilde, når blot de holder sig indenfor ”Love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark”.

Vi talte om andre ”organisationsformer”, hvor man har et basisgilde, det oprindelige gilde, der fortsætter som – de altid har gjort! Så tilknyttes der fx en yngre gruppe af GB/gildespejdere, der har deres egen gruppe, samtidig kan de deltage i aktiviteterne i basisgildet og de påtager sig forskellige aktiviteter i basisgildet det kunne være at arrangere sommertur, der så måske bliver med overnatning i telt! De ”gamle” har mulighed for at deltage i en del af arrangementet.
Der kunne være kontakt til lokale SMUK-grupper, KFUM-spejdernes Grøn Gruppe eller De Grønne Pigespejderes ”Augusta”. Rundt om findes der grupperinger af tidligere spejdere/ledere, der mødes i Bjørnegrupper, Skovgrupper eller, hvad de nu kalder sig, de kunne måske være interesserede i at være ”associeret” så de kunne deltage i Femkamp eller Rally. Hvis det ikke har anden effekt, vil det udbrede kendskabet til gilderne – og det er vel i grunden ikke så galt!

Herefter var det frokosttid og vi spiste vores medbragte mad!

Efter frokost kom Birgit Kristensen fra ”Distriktsgildemester Netværket Sjælland-Lolland-Falster”. Birgit har været tovholder på LGL/Sjælland-Lolland-Falstergruppens oplæg til Samtalespillene om ”Spejderideen for voksne”. Birgit fortalte om tankerne bag spillene og vi blev opdelt i 4-mands grupper, og spillede et prøve spil.
Herefter blev der udleveret materiale til alle gilderne i distriktet, så de er klar til at grupperne kan gå i gang.
I kan læse mere om projektet i april nummeret af Sct. Georg.
Der var almindelig enighed om anvendeligheden af materialet og Netværksgruppen ser frem til at modtage resultaterne af gruppernes arbejde. Der er vedlagt svarkuverter til alle gilder – med porto!

Herefter var der kun tilbage at tage en snak om de Sociale Medier! Der er ikke almen begejstring, men dog enighed om, at hvis vi skal i kontakt med dem, vi mener, er vores kommende medlemmer må vi henvende os til dem gennem vores hjemmeside og Facebook.
Vi har en aftale om at indkalde til en kursusdag – Malene og Frida indkalder snarest! En søndag sandsynligvis i Køge Spejderhus. Der er netadgang og det er billigt!!
Der var forskellige ønsker mht. hjemmesider dem samler vi sammen til kurset. Der vil også blive udsendt materiale inden kurset, så vi kommer lettere i gang.

Niels fra 1. Vordingborg fortalte, at de overvejer – sammen med Stege og Præstø, at deltage i Folkemødet på Møn, den 27.-28. august – det lyder interessant, det glæder vi os til at høre mere om!

Enighed om, at vi havde haft en god dag, hvor vi kunne tage noget med hjem, der kan anvendes i gilderne.

Lone, 11. april 2016.

Indkaldelse til distriktsgildeting

DISTRIKTSGILDETING I GØNGERNES DISTRIKT
Mandag den 18. maj kl. 19.30 i
Spejderhytten, Rosenkildevej 12, 4640 Faxe.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. DGM aflægger beretning
3. DIS aflægger beretning
4. DUS aflægger beretning
5. DGS aflægger revideret regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Landsgildeting 2015
8. DGS foreslår budget og kontingent for det kommende år
9. Beretning og regnskab for evt. fonde og udvalg
10. Valg af distriktsgildeledelse.

Alle valg er for et år, men det skal tilstræbes, at ikke alle i ledelsen går af samme år.

A Valg af DGM – Lone Erkmann (valgt 2014)
B Valg af DGK – Ruth Lundstrøm Rosfeldt (valgt 2013)
C Valg af DGS – Kurt Muusmann (valgt 2012)
D Valg af DUS – Aase Dahl (valgt 2011— ønsker ikke genvalg – men er villig til at hjælpe med I-dagen i år)
E Valg af DIS – Tove Givskov (valgt 2010)

11. Valg af suppleanter for distriktsgildeledelsen

DGM: Riber Moser Hansen
DGK: Eva Christiansen
DGS: Finn Christiansen
DIS: Hanne Lise Nissen
DUS: Conny Geertsen

12. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse:

Nuværende revisor: Finn Christiansen, Køge
Ketty Egestad, Stege
Nuværende suppleant: Kirsten Krebs, Vordingborg

13. Valg af medlemmer til evt. udvalg mv.:

Ridderforberedelse: DGM Lone Erkmann
(Da både DGK og DGS er riddere foreslås ingen øvrige, men kan vælges)
Valg til Friluftsrådet.

14. Eventuelt.

I pausen serveres kaffe/te med brød. Øl og vand kan købes.
Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelser har stemmeret iflg. vedtæg-ter. Evt. fuldmagt medbringes skriftligt.

OBS: Meddel venligst antal deltagere aht. Traktement mv. senest torsdag den14.5. til undertegnede.

Med gildehilsen – på Distriktets vegne
Ruth L. Rosfeldt/DGK –
mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk

Se bilag: beretninger DGM, DIS og Regnskab

Gildeledelsesmøde i dristriktet

3. september mødes alle gildeledelser på Haslev Bibliotek, hvor vi blandt andet skal tale om det ekstraordinære LGT, der er indkaldt til i forbindelse med GM-stævnet senere på måneden.

Gøngernes hjemmeside er også på programmet. Hvad vil vi gerne informeres om på hjemmesiden? Hvad skal potentielle GB og andre nysgerrige kunne læse på hjemmesiden? Den skal gerne være med til at forbedre kommunikationen i distriktet! Skal der være links til vore blade?

Leif vil fortælle, hvor langt vi er i forberedelserne med LGT 2015.

Sjællandsnetværket

Vi har afholdt møde i netværks gruppen midt i august.

Vi starter et pilotprojekt – Rejsehold, hvor gilderne (i første omgang på Sjælland og Lolland-Falster) kan booke en GB, der i løbet af efteråret 2014 vil komme og give viden/inspiration til gilderne.

 • Prøv samtalesalon i jeres gilde? (Birgit, DIS i Helsingør)
 • Få inspiration til spejderløb i jeres gilde (Jan Ensig, Kbh.)
 • Bliv bedre til billedredigering (Ole Rafn, Arresø)
 • Få viden om Facebook (Ole Rafn, Arresø)
 • Få viden om Instagram og Twitter (Ole Rafn, Arresø)

Eventuelt kan andre emner komme på tale, hvis interesserede melder sig.

Næste gang Sjællandsnetværket mødes bliver 6. november 2014.

Stormøde om LGT 2015

Hvem er STORMØDET for:
Alle GB, der allerede er engageret i LGT 2015, alle GB, der gerne vil engageres og alle GB, der blot er nysgerrige for at se, hvad der allerede er sket med hensyn til planlægning af LGT 2015

Hvor skal vi mødes?
I Køge Spejderhus, Marksvinget 22, 4600 Køge

Hvornår skal vi mødes?
Den 10. september 2014 kl. 19.00-21.30

Hvad skal der ske?

 • Leif Jylov giver status på projektet.
 • Spørgsmål og svar vedrørende projektet.
 • Alle arbejdsgrupper fortæller ganske kort, hvad de allerede har gang i!
 • Brevpapir præsenteres – og udleveres efter behov!
 • Projektets hjemmeside præsenteres – hvad skal vi bruge den til?
 • Præsentations video til GM-stævnet præsenteres (hvis den er klar!)
 • Traktement!

Vi har kaffe og te samt en småkage eller en bolle. Øl og vand kan købes.

Hvordan kommer man med?

Der er gildevis tilmelding til: Sekretariatet: lone@erkmann.dk senes lørdag, den 6. september 2014.

Hvordan får alle besked?

Det er vigtigt at alle GB i Gøngernes distrikt modtager denne invitation, derfor sender vi den til distriktets gildeledelser og alle redaktørerne af gildebladene modtager invitationen og de sender den videre til alle, de har registreret med e-mailadresse.

Den sendes også direkte til projektets gruppeledere.

Vi håber på den måde at nå jer ALLE! Det betyder så også, at nogen vil få beskeden flere gange, det må I så finde jer I!!

Mange gildehilsener på projektgruppens vegne

DGM Lone Erkmann

Ekstraordinær landsgildeting

I forbindelse med GM/DGM stævnet 27.-28. september skal der afholdes ekstraordinært LGT. Årsagen er, at PR-sekretæren Ole Rafn har trukket sig ud af arbejdet i LGL.

I Lov for Sct. Georgs Gilderne i Danmark

§ 7c står der: Ved varigt forfald i LGL skal LGL supplere sig med et medlem fra DGM-kredsen for den resterende periode.

§ 7d Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelses post.

LGL foreslår, at

§ 7c ændret til: Ved varigt forfald i LGL kan LGL supplere sig med et medlem fortrinsvis fra DGM-kredsen for den resterende periode.

og at

§ 7d ændres til: Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelses post. LGL kan dog i særlige tilfælde dispensere fra denne regel i maximalt et år.

Jeg er ikke helt enig med LGL, jeg mener det vil være bedre, hvis det er DGM-kredsen alternativt GM-kredsen, der vælger. Det er dem, der har valgt LGL og derfor mener jeg det også må være den kreds, der skal vælge en suppleant for et afgået medlem af LGT!

Hvad mener I i Gøngernes distrikt?? Skal vi indsende et ændringsforslag?

DGM – Sjællandsnetværket

SJÆLLANDSNETVÆRKET –  måske kender I det som “Synlighedsgruppen”, en gruppe af DGM fra Sjælland og “Sydhavsøerne”. Efter de senest distriktsgildeting, består gruppen af Lis Mølvig – Lolland/Falster Distrikt, Mona Kee – Dragsholm Distrikt, Margit Fohlmann – Roskilde/Hedebo Distrikt, Birgit Kristensen – Kronborg Distrikt, Aase Kanding – Vestsjællands Distrikt, Hanne Borgstrøm – Københavns Distrikt, Stig Lausten – Arresø Distrikt og Lone Erkmann – Gøngernes Distrikt. Fra landsgildeledelsen deltager Anne Haastrup.

Efter landsgildetinget er arbejds beskrivelsen for gruppen ændret. Gruppen beskriver således:

Rejsehold: Der kan oprettes et rejsehold bestående ad GB med specifik viden på forskellige områder, en mentorordning. Rejseholdet kan afholde kurser forskellige steder i landet og besøge de enkelte gilder. Vidensområder for rejseholdet kan være IT, kommunikation, konfliktløsning og team building. Vi ved, at der rundt omkring i gilderne er mange gode kræfter, som gerne vil dele af deres erfaringer indenfor deres erhvervs- og kompetenceområder, så der kan være god energi i at udnytte alle de gode kræfter, som gilderne råder over.

Vidensbank: Hvordan får vi oprettet en vidensbank af GB med emner med fælles viden.

DUS gruppen har dannet et tilsvarende netværk på DUS-stævnet og ønsker at få en tilbagemelding fra Sjællandsnetværket. DUSerne vil gerne lave nogle fælles arrangementer for hele området.

Rejsehold/pilotprojekt: Et til to rejsehold bliver oprettet i august 2014 og gilder/distrikter i Sjællandsnetværket kan booke et hold/medlem til et arrangement i løbet af efteråret 2014.

Der er deadline, den 10. august for tilmelding af emner og personer til vidensbanken. Gøngernes Distrikt må nok se i øjnene, at vores engagement ikke kan blive så stort før vi har LGT 2015 på plads, men hvis nogen er interesserede i at være “videnspersoner” vil jeg gerne vide det. Så hurtigt som muligt til lone@erkmann.dk.

Næste møde i gruppen er 14. august i Taastrup.

Ledelsesmøde

Vi har holdt vores første ledelses møde i den nye “gøngeledelse”. Riber deltog i mødet, hvor vi lavede en slags overlevering fra den ene DGM til den næste i rækken!
18. juni blev der afholdt Friluftsgildehal i Køge i Spejdernes naturcenter Minicenter Køge Ås. vi havde en dejlig aften med godt vejr. Riber indsatte den nye distriktsgildemester og Kurt Muusmann takkede Riber for hans indsats gennem 6 år.