Distrikts gildeting 2017

Referat af Gøngernes distrikts Gildeting 17. maj 2017.

Ad. 1 Til dirigent blev valgt Preben Gustafsen Til referent blev Valgt Riber Moser Hansen.

Ad. 2 Vores målsætning for året: Sagde DGM Lone Erkmann som indledning til sin beretning. Vi ville bevare/udbygge det samarbejde, der var blevet opbygget i distriktet under arbejdet med LGT2015.
Lidt facts om Gøngernes distrikt.
Vi er stadig 10 gilder i distriktet – Faxe, Køge, 1. Vordingborg, 2. Vordingborg, 3. Vordingborg, Store Heddinge, Suså, 2. Næstved, Stege og Præstø.

DGM Lone Erkmann aflægger en fyldestgørende beretning for det forgangne år

Der er 256 GB i distriktet, det største gilde er Køgegildet med 50 medlemmer, det mindste 1. Vordingborg med blot 5 GB. Huse/ejendomme
Næstved har eget hus/feriekoloni ”Farmen”.
Store Heddinge- og Køgegildet har sammen Skovvængehus – feriekoloni.  Faxe, Stege og Præstø har eget gildehus, som også spejderne benytter.  Sociale medier  Distriktet har egen hjemmeside, der kan besøges på www.goengernes.dk
Facebook Gøngerne har en ”lukket” Facebookside, hvor vi håbede GM – efterhånden vil give sig til kende.
Det er ikke fordi ledelsen er verdensmestre i anvendelse af de sociale medier, men det er vores opfattelse, at det er en måde at kommunikere med potentielle medlemmer.  Distriktet har afholdt 2 informationsmøder om oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, så mon ikke alle gilder har egen hjemmeside. Malene og Frida har været vores støttepædagoger!  Alle gilder har en eller anden form for månedsblad. Vi har undersøgt muligheden for et fælles Gøngeblad. Vi havde involveret Palle fra Susågildet og sammen gjorde vi os nogle tanker om muligheden. Resultatet blev, at vi sammen med GM blev enige om, at ideen ikke var bæredygtig.
Vi arbejder videre med et ”Nyhedsbrev”, der kan lægges på Gøngernes hjemmeside og fortælle om aktiviteter, der har interesse for alle GB i distriktet.  Gilderne i Gøngernes distrikt er meget aktive og som I måske kan huske, kunne jeg fortælle, at aktivitetsplanen for 2015-2016 omfattede 169 aktiviteter. Antallet for 2016-2017 har vi ikke kunnet tælle op endnu.
Distriktsledelsen mødes ca. en gang om måneden. Vi skiftes til at lægge hus til og starter med at spise frokost sammen. På vores første møde, der blev holdt i juni talte vi om ledelsens funktioner og at vi er én ledelse. Vi har forskellige aftaler omkring praktiske ting i ledelsen som vi skal være enige om fx hvornår  der udbetales kørepenge og kilometer taksten, hvilke møder vi deltager i ”for egen regning” og hvilke distriktet betaler.
Kansleren har samlet gildernes kalendere, så vi har en samlet plan for distriktets arbejde. Når vi kender datoer for DIS og DUS møder og arrangementer der ligger hos LGL lægges de ind. Herefter vil I kunne finde planen på hjemmesiden!
På vores møde i august planlagde vi mødet med gildeledelserne op til gildemesterstævnet.
Der var her, datoen for ”kursus” i hjemmesider blev fastlagt.
Vi besluttede at påtage os opgaven med at arrangere Fellowship. Tove måtte melde fra og gildernes GIMér mente ikke de havde kræfter til at påtage sig opgaven, der jo så ligger hos DGL.
Vi arbejdede lidt videre med tankerne om fælles Gøngeblad og tog fat i de mere principielle emner som ridderforberedelse, etik og moral i gildebevægelsen.
Mødet i oktober, her evaluerede vi gildemesterstævnet, hvor der havde været tre interessante indlæg. Bland andet et om brugen af Facebook. Vi skal jo stadig blive klogere. Vi kunne fastlægge programmet for Fellowship, Inga havde kontakt til en foredragsholder og vi havde fået lokaler i Herfølge Sognegård.
Igen diskuterede vi hvordan vi får gang i Facebooks debatside. I forlængelse af vores snak om etik/moral i gildebevægelsen, vedtog vi, at Inga skulle komme med et oplæg til et Højskoleforløb.
I november kunne Inga fortælle, at hendes henvendelse om interesserede, der ville være med til at udvikle gøngernes højskole ikke havde givet noget resultat, kun Kurt havde meldt sig. Vi blev enige om, at informere om projektet til vore Nytårskur. Arbejdede videre med tankerne om et fælles Gøngeblad.
Evaluering af Fellowship – vi var enige om, at det havde været en vellykket aften med et godt fremmøde. Tak til hjælpsomme deltagere, der var med til at vi fik en god aften.
Vi indledte det nye år med vores traditionelle Nytårskur. Som tidligere lagde Kurt hus til – tak for det både til Kurt og ikke mindst til Marianne, der trækker det store læs! Det blev en god aften, hvor snakken gik så lystigt, at vi er enige om, at der næste år må vælges en ordstyrer!
Vi fik koordineret kalendere for den kommende periode, fordelt arrangementerne mellem gilderne. Vi fortalte om tankerne om fælles blad og Inga præsenterede ideen om Gøngernes højskole.
I februar kunne vi evaluere DF i Horsens. I har alle haft lejlighed til at læse mit notat fra mødet samt det officielle referat fra kontoret, der brillerer ved at LGMs velkomst ikke er refereret. Der står i stikordslisten, at der er oprettet 2 nye gilder – jeg tror, det ene kunne være i Helsingør, hvor en ”ung gruppe” har løsrevet sig fra det gamle gilde.
Kay Lauridsen fra Lovudvalget fortalte, at udvalgsarbejdet ville blive færdiggjort indenfor 14 dage og herefter udsendt til LGL, GM og DGM til udtalelse. Herefter vil LGL komme med deres indstilling. På spørgsmålet om formålet/målet med Lovudvalget, svarede Helmuth, at det var forenkling!
Som I alle ved har LGL trukket forslaget. Vi havde i distriktet lagt et stykke arbejde i at kommentere det udsendte. Vi kunne så senere læse, at vi havde misforstået hensigten med lovændringerne. Der lå også en del organisationsændringer bag Lovudvalgets forslag.
Alle vi, der har været med i en årrække ved, hvor vanskeligt, det er at ændre lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, så det var sikkert en meget fornuftig beslutning af LGL at trække forslaget.
Om eftermiddagen var der et interessant foredrag, men ikke rigtigt noget, der bringer gildebevægelsen frem mod nye horisonter. Som jeg skrev i mit notat, er det altid hyggeligt og inspirerende at mødes med de andre DGM.
I marts mødtes GM med DGL for at samles om et svar til Lovudvalget, vi gennemgik det udsendte materiale og konklusionen blev, at der var enighed om det svar DGL havde indsendt. Hele sagen resulterede jo, som I ved i, at LGL trak forslaget.
2. april mødtes vi sammen med de ”nye” gildeledelser, der var enkelte nye ansigter, men de fleste var gengangere. Det er hyggeligt at mødes med alle dem man kender, men det er jo ikke noget godt tegn for en bevægelse, der gerne vil tiltrække nye/yngre medlemmer, at ingen af de yngre medlemmer vi har, ønsker at påtage sig et ledelsesjob – med de udfordringer det giver!!
Efter min opfattelse blev det en god dag jeg kan tælle 18 deltager i Ribers referat. Hvis vi skulle have været der alle sammen, 3 fra hvert gilde = 30 + 5 fra ledelsen = 35, så er det jo ikke godt, men det er realiteterne og vi er jo enige om, at det er dem der møder op, der kommer til at præge gilderne!
Inga præsenterede oplægget til højskolen, emnet bliver ”Kommunikation og demokrati” – vi kan fortælle, at der er 65 deltagere. Det er vi glade for og siger tak til Ingas og Kurts store arbejde for at sætte projektet i gang.
En snak om et fælles Gøngeblad viste, at der ikke var interesse for projektet. Vi blev enige om, at DGL arbejder videre med et forslag om et månedligt ”Gøngenyt”, der kunne samle fælles nyheder med interesse for GB i distriktet.
For at forsøge, at få flere til at besøge hjemmesiden besluttede vi, at alle skrivelser der udsendes fra DGL indeholder Gøngernes hjemmeside adresse. Det er også morsommere at holde siden ajour, hvis der kommer nogen besøgende!
Efter frokost kom Peter Erkmann, der er medlem af korpsledelsen i DDS, gruppeleder i Køgegruppen og DC i Kongslejre division – Peters indledte med en ”overskrift” Hvordan får vi spejderkorpsene til at ”synes om” Gilderne det kan vi så gå at tænke lidt over!
Det blev fremhævet, at 45 % af de adspurgte i en undersøgelse om frivilligt arbejde gerne ville være med, men
1. det skal være tidsbegrænset
2. offentligt regi fx besøgsvenner
3. uden fast medlemskab
Peter foreslog, at man finder nogle områder, hvor spejderne og gilderne kan have glæde af hinanden. Fx kan GB jo udmærket være med i de hjælpeudvalg, hvor der er tidligere spejdere og forældre til nuværende spejdere.
Brita Topp meldt sig på banen, de tre gilder i Vordingborg vil afprøve modellen.
Køgegildet leger med en tanke om en Dragedag, hvor der nedsættes en planlægningsgruppe fra Køgegruppen og Køgegildet.
Susågildet har haft succes med en lignende model i forbindelse med deres Loppemarked.
Det er spændende om det er vejen til nye medlemmer!
Gøngemøde april, planlægning af Distriktsgildeting.
Vi kunne enes om, at regnskabet ser pænt ud – tak til Kurt for det. Budgettet blev gennemgået, det var vi også enige om!
Så har vi vores smertensbarn – sociale medier – der er ikke stor trafik på vores hjemmeside. Fra DGL side har vi forsøgt at blive bedre til at ajourføre siden. Som I ved arbejder vi på en form for ”Gøngenyheder” en enkelt side, der kan findes på hjemmesiden, og som fortæller, hvad der sker af fælles interesse for alle Gønger.
Så vil jeg slutte med at sige tak til alle i ledelsen for et meget godt samarbejde i den forløbne periode, en særlig tak til Tove for det store arbejde, du har lagt i det internationale arbejde. Vi ved godt, at det tit er op ad bakke. Du og din gruppe har lavet nogle spændende arrangementer med forskellige festlige indslag – tak for det. Vi ved også, at du i perioder har været hårdt hængt op. Bl.a. har du fundet tid til at blive udstyret med en ny hofte, så du i en periode var sat lidt ud af spillet, men jeg tror kun, det var Fellowship-day, du måtte melde fra til.
Vi kommer til at savne dig i ledelsen og håber, der melder sig en afløser til DIS jobbet.
Jeg har skrevet på Facebook, at vi måske ikke er gode nok til at ”sælge” ledelsesjobbene. Hvis vi var en almindelig virksomhed, der skulle have besat et ledigt job – hvordan ville vi så gribe det an?
Alt i alt mener jeg vi har haft et godt ”Gøngeår”. Vi må se i øjnene, at vi ikke fik succes med vores inspirationsgruppe. Vi har en spirende succes med vores Højskoleprojekt, 64 deltagere, det tegner til en succes.
Det er ikke altid, der er kø ved bordet med tilmeldinger til distriktsarrangementer, men der er næsten deltagere fra alle gilder til arrangementerne og det positivt.
Vi håber vi har sat noget i gang med vore møde i april – måske kan vi være med til at ”få spejderkorpsene til at synes om gilderne”.
Hvis det lykkes, må vi næsten skulle indstilles til Nobelprisen!
Tak for alle jeres invitationer. Jeg er meget glad for at få mulighed til at besøge gilderne til fødselsdage og jubilæer af forskellig karat. Det betyder meget, at opleve gildernes forskellighed og samtidig mærke, at vi har et fælles grundlag.

DIS Tove Vahl Givskov, aflægger her sin sidste spændende beretning forgangne år. Det var samtid den sidste beretning og benyttede lejligheden til at takke DGL og specielt GIMérne for det gode samarbejde gennem årene.

Ad. 3 Tove Vahl Givskov fortalte at det forgangne år for hendes vedkommende havde
Været præget at sygdom, bl.a. havde hun fået en ny hofte. Desuden har GIM-arbejdet været præget af manglende interesse ude i gilderne. Tove havde ikke været på noget landskursus. Der havde været et og det var bedre end rygtet ville sige. Jeg har været glad for arbejdet som DIS både i DGL og samarbejdet med GIMérne.

DUS Inga Gustafsen berettede om sit første år som DUS, det havde været en spændende år. Inga omtalte også at hendes forsalg til Gildehøjskole var gået godt der er nogen og 60 tilmeldte. Inga sluttede med at understrege hvor vigtigt det er at vi deltaget i hinandens arrangementer, I Faxe har vi haft meget glæde af de mange besøg sluttede hun.

Ad 4. Ja, så er det et år siden, at jeg blev valgt til DUS – uden modkandidater!!!
Indledte Inga Gustafsen. Aase Dahl, som jeg afløste, gav mig en fin overlevering, og der var virkelig orden i papirerne, så det var lige til at overtage.
Hvad er der så sket i det år inden for DUS’ens område?
Allerede d. 2. juni var jeg til møde i DUS-Sjællands-netværket. Her mødte jeg for første gang de to DUS’er (Vestsjælland, Ole Skude, og Dragsholm, Jette Rasmussen), som jeg arbejder sammen med plus repræsentanter fra 4 andre distrikter. Programmet var dels at udveksle erfaringer og dels samtalespillet.
den. 22.september var der møde hos Jette i Jyderup om I-dagen i 5. november 2016. Her fik vi fordelt opgaver og begyndte på drøftelser af ideer til næste års I-dag.
Den. 26. oktober deltog jeg i Vestsjællands Distrikts distrikt rådsmøde i Skælskør. De har altid et tema på deres møder, og denne aften var det studiekredse/højskole. Jette fra Dragsholm var inviteret for at fortælle om, hvordan de gennem nogle år har haft noget de kalder Distriktets Højskole. Jeg var med på en lytter.
den. 5. november var der I-dag i Haslev for Vestsjælland, Dragsholm og Gøngernes Distrikt. En succes, idet vi var 100 deltagere. Jeg skal ikke tage æren herfor, da det var vores tidligere DUS, Aase, og Jette og Ole fra de to andre distrikter, der havde planlagt og lavet aftaler for dagen. Jeg var nærmest praktisk gris den dag. Dog fik jeg lov at byde Gretelise Holm velkommen.
Egentlig skulle Sjællandsnetværket være mødtes igen d. 9. nov. 2016 hos mig, men kursusudvalget meldte ud, at der ville blive afholdt decentrale DUS-stævner i november. For Sjællandsområdet blev det den. 12. november i Ringsted, så vi aflyste vore møde og nogle af os, drog til Ringsted. 5 ud af 9 distrikter var repræsenteret. Et jævnt hen kedeligt møde, hvor temaerne var projekt/arbejdsgrupper, planer for, hvordan vi når vores mål, Facebook og andre sociale medier. Sidstnævnte fik meget få minutter. Det var en helt forkert prioritering, sagde Inga.
De. 10. januar mødtes jeg med Jette og Ole for at tage fat på planlægningen for den kommende I-dag. Her har vi fået tilsagn fra forfatteren Morten Pape.  er ham, der har skrevet romanen Planen. (Urbanplanen, tankerne med den og det at vokse op der, forandringer i beboersammensætningen i løbet af årene og konsekvenserne heraf) Morten Pape er en god fortæller og formidler, så det kan I godt glæde jer til. der er nogen, der siger, at man er ikke den samme efter at have læst hans roman. det ved jeg nu ikke om jeg er enig i, men det er en stærk roman, som han fik årets debutpris for i 2015 Den anden foredragsholder har vi ikke helt på plads, men bestemt også en meget spændende herre.
Den. 11.-12. marts var jeg til DUS-stævne i Skovbrynet på Midtfyn. En spejderhytte, der ligger smukt. Ikke noget luksuriøst, men formodentlig helt i spejderideens ånd. Her var vi 15 distrikter repræsenteret. Fokus var på Synlighed på forskellig vis. Hvem gør hvad, og hvem skal kontaktes i forbindelse med et arrangement? Vi var nogle stykker, der meget hurtigt bad om, at vi ikke snakkede “forfald”, men tog de positive briller på. Samtalespillet og væbnerforberedelse blev også berørt. I et par distrikter er det DUS’en, der står for væbnerforberedelsen i tæt kontakt med gildeledelserne. Det der gav mest, var mødet med de andre og udveksling af erfaringer. “Hvad gør I?” Gode ideer med andre ord.
Noget af det, der har optaget mig og den øvrige distriktsgildeledelse meget, er, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af distriktet. Der har været flere ideer på tegnebrættet. Det som jeg har brugt en del tid på er, Gøngernes Højskole. Derfor er det også dejligt at mærke den opbakning, der er i hele distriktet. Jeg havde regnet med, at vi skulle mødes i vores spejderhytte, men den er for lille. I stedet for har jeg fået lov at låne Sognehuset i Faxe. Så der glæder jeg mig til at se alle deltagerne d. 16. august. der kommer en invitation ud med eksakte tidspunkt og adresse.
Det er vigtigt at deltage i hinandens arrangementer, understregede Inga, vi i Faxe havde i hvert fald glæde af det. Ud over de nævnte møder har jeg naturligvis også deltaget i ledelsesmøderne, og jeg må sige, at jeg er blevet taget godt imod. Tak for det.

DGS Kurt Muusmann redegjorde for Distriktets finanser. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. I fremlæggelsen af sit forslag til budget oplevede man det særsyn at tinget syntes at han havde været for sparsommelig ved ikke at foreslå en kontingent forhøjelse. Tinget vedtog derfor en kontingent forhøjelse på 20 kr. pr. GB pr. år.

Ad. 5 Kurt Muusmann fremlagde årets regnskab. Der var et over skud p 355,26 kr.
mod budgetteret 197 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 6 Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 7 Kurt Muusmann fremlagde DGL´s budgetforslag, med 50 kr. i overskud og
bevarelse af kontingentet på nuværende ni vue. Heri var tinget imidlertid ikke enig. Ole Köser foreslog en kontingentforhøjelse på 20 kr. /GB/år. Således at kontingentet til Distriktet fra regnskabsåret 18/19 at regne, forhøjes til 70 kr./GB/år. Det vedtog Gøngernes Gildeting.
Ad. 8 Der findes ingen folde eller udvalg der skal aflægges beretning og regnskab for.
Ad. 9 Valg til DGL:
A. Valg af DGM, Lone Erkmann genvalgt.
B. Valg af DGK, Riber Moser Hansen genvalgt.
C. Valg af DGS, Kurt Muusmann genvalgt.
D. Valg af DUS, Inga Gustafsen genvalgt.
E. Valg af DIS, Tove Givskov ønske ikke genvalg, og da ingen kunne/ville
vælges til DUS. Er posten her med Vakant.
Ad. 10 Valg af suppleanter til DGL:
DGM, Riber Moser Hansen genvalgt
DGK, Kurt Jacobsen genvalgt
DGS, Karl Kristjansen valgt
DIS, Vakant.
DUS, Conny Geertsen genvalgt
Ad. 11 Valg af 2 bilagskontrollanter og suppleanter for disse:
På valg Finn Christiansen, Køge og Kirsten Krebs, Vordingborg. Begge blev genvalgt.
Suppleant: på Valg Leif Jylov, Vordingborg, genvalgt
Ad. 12 Valg af medlemmer til evt. udvalg., m.v.
Valg til Ridderudvalget: DGL genvalgt.
Valg til Friluftsrådet: 1 repræsentant til Kreds Storstrøm: Vakant
1 repræsentant til Østsjælland: Vakant.
Ad. 13 Tove Givskov anbefalede at man snarest fik gjort noget ved et internationale Arbejde, så der snarest blev valgt en DIS og i hvert gilde en GIM. Tover sluttede med at takke for tiden som DIS, dette har været en god og spændende tid, både arbejdet i DGL og ikke mindst samarbejdet med GIMérne.
Tove Erkmann takkede Tove for hindes indsats såvel i DGL som i arbejdes som DIS. Lone overrakte til sidst bogen ÆG af Morten Ramsland til Tove Givskov.