Vedtægter

”En gang spejder – altid spejder”.

Vedtægter
For
Gøngernes Distriktsgilde
2017
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

 

§ 1 Distriktsgildets navn er ”Gøngernes Distriktsgilde”
Distriktets hjemsted er den til enhver tid siddende distrikts-gildemesters hjemkommune.

Gøngernes Distriktsgilde omfatter følgende enkeltgilder:
Fakse, Haslev, 1. Køge, Suså, 2. Næstved, Præstø, Stege, Store-Heddinge, 1. Vordingborg, 2. Vordingborg og 3. Vordingborg.

§ 2. Ledelse og opgaver:
Distriktsgildeledelsen består af distriktsgildemester DGM, Distriktsgildekansler DGK, Distriktsgildeskatmester DGS, Distriktets Internationale sekretær DIS, Distriktets uddannelses sekretær DUS.

Distriktsgildeledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til assistance ved konkrete opgaver, herunder et ridderudvalg til at forestå ridderforberedelse samt ridderoptagelse. Gøngernes distriktsgilde arbejder efter de for Sct. Georgs gilderne i Danmark, fastsatte love og regler.
Distriktsgildets opgaver er, efter aftale med enkeltgilderne
– at inspirerer og bistå disse.
– at forestå kursusvirksomhed og ridderforberedelse og ridderoptagelse,
– at koordinere internationalt arbejde samt forbindelsen til
offentligheden. Samt at opfordre til at gildeblade udveksles, således at alle distriktets gildeblade tilsendes alle gildemestre og distriktsgildeledelsen til orientering.

§ 3. Økonomi:
Distriktsgildets aktiviteter finansieres ved kontingent fra distriktsgildets enkeltgilder. Distriktsgildets udgifter og finansiering fremgår af det til enhver tid gældende budget der er vedtaget på Distriktsgildetinget.
Distriktsgildets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Regnskabet revideres af de på distriktsgildetinget valgte revisorer. Det reviderede regnskab, og budget for det kommende år, udsendes sammen med indkaldelsen til distriktsgildetinget.

§ 4. Distriktsgildeting:
Distriktsgildetinget, som afholdes hvert år i maj måned, er distriktsgildets øverste myndighed.
Stemmeret til distriktsgildeting har:
– distriktsgildeledelsen med hver 1 stemme.
– hvert gilde der er tilknyttet distriktsgildet, med 3 stemmer.
Gildeledelsen for det enkelte gilde kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Hvert fremmødt stemmeberettiget har 1 stemme, og kan herudover ved skriftlig fuldmagt stemme for højst 2 ikke fremmødte stemmeberettigede. Indkaldelse af distriktsgildeting skal ske med mindst 14 dages varsel, ved brev eller e-mail til enkeltgildernes gildemestre, samt til formand for evt. udvalg.
Forslag der ønskes behandlet på distriktsgildetinget, skal være fremsendt til distriktsgildemesteren senest 15. april.

§ 5 Distriktsgildetingets dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. DGM aflægger beretning.
3. DIS aflægger beretning.
4. DUS aflægger beretning.
5. DGS aflægger revideret regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. DGS forelægger budget og kontingent for det kommende år.
8. Beretning og regnskab for evt. fonde og udvalg.
9. Valg af distriktsgildeledelse.
– a)Alle valg er for 1 år, men det skal tilstræbes at ikke alle i ledelsen afgår på samme år.
10. Valg af suppleanter til Distriktsgildeledelsen.
11. Valg af 2 bilags kontrollanter og suppleanter for disse.
12. Valg af medlemmer til evt. udvalg m.v.
– a)Valg af riddere til ridderudvalget
13. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinært distriktsgildeting.
Ekstraordinært distriktsgildeting afholdes når distriktsgildeledelsen eller mindst 1/3 af distriktets enkeltgilder kræver det. Krav herom skal være ledsaget af motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske inden for 1 måned og som anført i § 4

§ 7. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på et distriktsgildeting, hvor forslag har været optaget på dagsordenen. Vedtagelse forudsætter, at mindst 2/3 af enkeltgilderne er repræsenterede og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af tinget stemmer for forslaget. Er der ikke 2/3 repræsentation af enkeltgilder, mindst 2/3 af de fremmødte der stemmer for forslaget, indkaldes til ekstraordinært distriktsgildeting, som anført i § 6, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte.

§ 8. Andre forhold:
I forhold, der ikke er dækket af nærværende vedtægter, eller i tvivlstilfælde, er de for Sct. Georgs Gilderne i Danmark gældende love og administrative bestemmelser gældende.
Således vedtaget på distriktsgildetinget den 27. maj 2002.

Ændring: § 2. 4. linje ændret på distriktsgildetinget den 25. maj 2004.
Således vedtaget på distriktsgildeting torsdag den 24. maj 2012
Ændring: § 5 punkt 11 ændres revisor til belægs kontrollanter 21. april 2017